Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Virserums Sparbanks styrelse

Styrelsen i Virserums Sparbank

Från vänster Gunnel Olsson Örbäck, Börje Karlsson, Lars Rosander, David Axelsson, Ylva gustafsson, Peter Karlsson, Anes Mulisic.

Bankens styrelse består för närvarande av 6 ledamöter och VD. Styrelsen har det yttersta ansvaret för sparbankens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Den fastställer bland annat bankens mål och strategier, verksamhetsplaner, prognoser och kapitalbehov och fastställer samt ansvarar för sparbankens interna regler för styrning och kontroll.

Sparbanken har en process som säkerställer att styrelsen, kollektivt och individuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kraven på att vara styrelseledamot i en sparbank. Vid ledningsprövning, som sker av finansinspektionen, av nya ledamöter i styrelsen eller minst årligen genomförs en kompetensmappning inom nedan områden för nya och sittande ledamöter. Varje område skattas utifrån en skala på tre nivåer där 1 motsvarar en grundläggande förståelse, 2 motsvarar en god förståelse och 3 motsvarar en mycket god förståelse. I tabellen nedan visas styrelsens snitt inom respektive område:

OmrådeSnitt
Finansiella marknader2,1
Rättsliga ramar och krav2,1

Strategisk planering och förståelse av ett kreditinstituts affärstrategi eller affärsplan och hur den genomförs

2,3
Riskhantering2,3
Bedömningar av kreditinstituts effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll2,3
Tolkning av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt lämpliga kontroller och åtgärder2,6
Skog & Lantbruk1,9
Marknad & Varumärke2,7
Mikro & Små företag2,7
Kännedom om lokala förhållanden i bankens primära verksamhetsområde2,6

Detta för att säkerställa att styrelsen besitter de kunskaper som krävs för styrelsearbetet. Sparbanken arbetar även kontinuerligt med utvärdering och kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.

Utöver kompetens enligt ovan är det av största vikt att ledamöter kan bedömas, av såväl tillsynsmyndigheter som utomstående, ha ett gott anseende. Ledamöter är årligen ålagda att visa upp relevanta intyg som grund för deras anseende. Av denna anledning får styrelsen också årligen uppge vilka andra uppdrag utanför sparbanken som ledamot innehar och som kan innebära en intressekonflikt. Vid eventuell intressekonflikt är banken skyldig att informera om den. Vid genomgång per oktober 2017 har inga intressekonflikter identifierats.

Styrelsen utser Verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och som arbetar för att en god intern styrning och kontroll kännetecknar verksamheten. För att hjälpa till samt för att säkerställa detta finns internrevision-, compliance- och riskkontrollfunktioner som är oberoende från sparbankens operativa verksamhet.

För ytterligare information se även sparbankens policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald som finns publicerad här:

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald

Styrelsen består för närvarande av följande ledamöter:

Börje Karlsson, Styrelsens ordförande, vald till med sparbanksstämma 2019

Läs mer här

Ylva Gustafsson, vice ordförande, vald till och med sparbanksstämma 2019

Läs mer här

David Axelsson, ledamot, vald till och med sparbanksstämma 2020

Läs mer här

Lars Rosander, ledamot, vald till och med sparbanksstämma 2019

Läs mer här

Anes Mulisic, ledamot, vald till och med sparbanksstämma 2019

Läs mer här

Peter Karlsson, ledamot, vald till och med sparbanksstämma 2020

Läs mer här


Gunnel Olsson Örbäck, VD

Läs mer här

Stäng Skriv ut