Värdet på aktiederivatinstrumentet är kopplat till den underliggande tillgången. Priset på aktiederivat påverkas bl.a. av löptid, volatilitet, räntenivå och den underliggande produkten.
Alla optioner har en hävstångseffekt. Det innebär att värdet på exempelvis en option ändras mycket mer än i den underliggande tillgången. Hävstångseffekten varierar beroende på optionens konstruktion och hur den används. Prisförändringarna är ofta störst på instrument med kort löptid och priset på exempelvis en innehavd option sjunker i allmänhet snabbare mot slutet av löptiden.
Risken för den som förvärvar en option är att den minskar i värde eller förfaller värdelös på slutdagen, så det krävs fortlöpande bevakning av placeringen.