Styrelsen och VD i Sparbanken tillser och ansvarar för att verksamheten har en god fungerande intern styrning och kontroll. Till hjälp för detta finns en compliance-, riskkontroll- och internrevisionsfunktion som är oberoende från den operativa verksamheten.
Compliancefunktionen tillser bland annat att lagar, förordningar, interna regler samt att god sed följs. Riskkontrollfunktionen ansvarar för identifiering, analys och rapportering av risker utgör också ett stöd för bankens löpande riskhantering. Funktionerna är underställda VD och rapporterar både till VD och Styrelse.

Internrevisionen är direkt underställd Styrelsen och granskar både den operativa verksamheten och funktionerna inom compliance och riskkontroll. Internrevisionen är utlagd till extern part och är därmed helt avskild från sina granskningsområden.

För ytterligare information se publicerade policydokument på denna sida samt bankens årsredovisning vilken finns publicerad under ekonomisk information.

Riskpolicy

Policy för etik och intressekonfliktshantering