Meny
Vår verksamhet
Vår sparbank i samhället
Kontakta oss

Virserums Sparbanks styrelse

Styrelsen i Virserums Sparbank, vald vid Sparbanksstämman 2022

Bankens styrelse består för närvarande av 6 ledamöter och VD. Styrelsen har det yttersta ansvaret för sparbankens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Den fastställer bland annat bankens mål och strategier, verksamhetsplaner, prognoser och kapitalbehov och fastställer samt ansvarar för sparbankens interna regler för styrning och kontroll.

Styrelsen består för närvarande av följande ledamöter:

Ylva Gustafsson, Ordförande, vald till och med Sparbanksstämma 2025
Läs mer här

Peter Karlsson,vice ordförande, vald till och med Sparbanksstämma 2026
Läs mer här

Ola Bjelkvik, ledamot, vald till och med Sparbanksstämma 2026
Läs mer här

Anes Mulisic, ledamot, vald till och med sparbanksstämma 2025
Läs mer här

Lars Rosander, ledamot, vald till och med sparbanksstämma 2025
Läs mer här

Henric Sundberg, ledamot vald till och med sparbanksstämma 2026
Läs mer här

Gunnel Olsson Örbäck
, VD
Läs mer här

Sparbanken har en process som säkerställer att styrelsen, kollektivt och idividuellt, har tillräckliga kunskaper, insikt, erfarenheter och lämplighet för att uppfylla kraven på att vara styrelseledamot i en sparbank. Vid ledningsprövning, som sker av finansinspektionen, av nya ledamöter i styrelsen eller minst årligen genomförs en kompetensmappning inom nedan områden för nya och sittande ledamöter. Varje område skattas utifrån en skala på tre nivåer där 1 motsvarar en grundläggande förståelse, 2 motsvarar en god förståelse och 3 motsvarar en mycket god förståelse. I tabellen nedan visas styrelsens snitt inom respektive område:

Område Snitt
Finansiella marknader 2,1
Rättsliga ramar och krav 2,1
Strategisk planering och förståelse av ett kreditistituts affärsstrategi eller affärsplan och hur den genomförs 2,3
Riskhantering 2,3
Bedömningar av kreditinstituts effektivitet och av att skapa effektiv styrning, övervakning och kontroll 2,3
Tolkning av kreditinstituts finansiella information och identifiering av viktiga frågor på basis av denna information samt
lämpliga kontroller och åtgärder
2,6
Skog & Lantbruk 1,9
Marknad & Varumärke 2,7
Mikro & Små företag 2,7
Kännedom om lokala förhållanden i bankens primära verksamhetsområde 2,6

Detta för att säkerställa att styrelsen besitter de kunskaper som krävs för styrelsearbetet. Sparbanken arbetar även kontinuerligt med utvärdering och kompetensutveckling för VD, styrelseledamöter samt övrig personal.

Utöver kompetens enligt ovan  är det av största vikt att ledamöter kan bedömas, av såväl tillsynsmyndigheter som utomstående, ha ett gott anseende. Därtill är styrelseledamöterna löpande skyldiga att anmäla ev andra uppdrag som ledamoten innehar utöver uppdraget för sparbanken. Syftet är att identifiera om uppdrag kan medföra intressekonflikt i förhållande till uppdraget som ledamot i styrelsen för Virserums Sparbank. Ledamöterna får därför vid varje styrelsemöte besvara frågan om någon förändring skett vad gäller vilka uppdrag ledamöterna innehar. Respektive ledamots uppdrag finns noterat i särskild sammanställning.

Styrelsen utser Verkställande direktör som ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och som arbetar för att en god intern styrning och kontroll kännetecknar verksamheten. För att hjälpa till samt för att säkerställa detta finns internrevision-, compliance- och riskkontrollfunktioner som är oberoende från sparbankens operativa verksamhet.

För ytterligare information se även sparbankens police för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald som finns publicerad här:

Policy för styrelsens och ledningens lämplighetsbedömning och mångfald